MOLDOVA DIGITALĂResurse informationaleRepublica Moldova a realizat progrese importante în implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale, cota contribuţiei sectorului TIC la PIB practic a atins în ultimii ani nivelul de cca 8-10%; fiecare al doilea cetăţean este utilizator de Internet, mai mult de jumătate din gospodăriile casnice au cel puţin un calculator, majoritatea gospodăriilor casnice conectate au acces la Internet în bandă largă, ţara fiind plasată după viteza de acces la Internet printre primele 20 în lume, este implementat paşaportul biometric, sistemul e-Declaraţii, harta digitală, ţara a aderat la iniţiativa „Date Guvernamentale Deschise”, este în desfăşurare proiectul „e-Transformare a guvernării” etc. Cu toate acestea, în clasificările internaţionale ţara nu se află printre economiile avansate în acest domeniu, iar nivelul şi viteza de dezvoltare a societăţii informaţionale nu corespund cerinţelor mediului internaţional actual, în care lumea devine tot mai ,,hiperconectată şi mai digitizată."

Tabloul complex al lumii digitale de azi include echipamente mobile inteligente şi instrumente de colaborare la distanţă, cloud computing-ul şi schimbul dramatic al comportamentului utilizatorilor, îndeosebi a nativilor digitali, care aşteaptă ca serviciile să fie oferite oricînd, oriunde şi prin oricare echipament. Aceste aşteptări impun guvernele şi instituţiile publice să fie pregătite de a oferi şi a utiliza servicii informaţionale oricînd, oriunde şi la orice echipament într-un mod sigur, securizat şi cu resurse mai puţine.

Avantajele tehnologiilor digitale, de care persoanele ar putea profita în calitate de cetăţeni/consumatori sînt diminuate în multe ţări, inclusiv în Republica Moldova, de probleme de siguranţă şi confidenţialitate, de un acces insuficient la Internet, un grad scăzut de funcţionalitate, de lipsa competenţelor necesare sau a accesibilităţii serviciilor.

Construirea unui viitor al ţării este de neconceput fără o strategie digitală care să creeze în baza tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) oportunităţi de inovare şi dezvoltare, iar antreprenorii şi instituţiile guvernamentale să maximizeze utilizarea datelor guvernamentale în beneficiul serviciilor pentru cetăţeni.

Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” este orientată spre crearea condiţiilor prin intervenţia minimă a statului dar cu efect maximum pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, concentrînd eforturile pe trei piloni:

1) Pilonul I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea;

2) Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale;

3) Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite inovarea şi a stimula utilizarea.

Aceste trei dimensiuni au un impact benefic major asupra celor trei componente ale societăţii:
a) comunităţile/populaţia, care se vor bucura de o viaţă mai bună, mai confortabilă;

b) afacerile, care îşi vor spori nivelul de competitivitate;

c) guvernarea, care îşi va îmbunătăţi performanţele şi va deveni un Guvern pentru cetăţeni, oferindu-le servicii oricînd, oriunde şi la orice echipament terminal.


Programe, iniţiative şi proiecte importante în curs de desfăşurare

- Guvernare: Centrul de Guvernare Electronică funcţional, care implementează proiectul ,,e-Transformare a guvernării” – Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării; Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013 (Hotărîrea Guvernului nr.195 din 4 aprilie 2012), inclusiv:
 1. Platforma Tehnologică Guvernamentală Comună M-Cloud;
 2. Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice;
 3. Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate;
 4. Iniţiativa Guvern fără Hîrtie – SIGEDIA;
 5. Platforma Guvernamentală de e-Raportare pentru Business;
 6.  Platforma Guvernamentală de Autorizaţii Permisive pentru Busines;
 7. e-Achiziţii;
 8. e-Construcţii;
 9. e-Justiţie;
 10. Digitizarea Sistemelor de Suport Operaţional pentru Guvern;
 11. Infrastructura Guvernamentală de Stocare a Datelor.

- Sistemul vamal: Strategia de dezvoltare a Sistemului informaţional integrat vamal pentru anii 2012-2016. 
- Sănătate: sisteme informaţionale-pilot în sănătate pentru a lărgi accesul la cunoştinţele medicale, înregistrările pacientului, sisteme de monitorizare a pacientului, Programul Strategic e-Sănătate.                   
- Protecţie socială: Sistemul integrat informaţional de asistenţă socială pentru îmbunătăţirea accesului la asistenţa socială.
           - Educaţie: Integrarea TIC în educaţie, pentru a îmbunătăţi procesul educaţional şi de management, la nivel de sistem, şcoală şi clasă; iniţierea elaborării Programului Strategic e-Educaţie.
    - Agricultură: Sistemul informaţional de transmitere a datelor în timp real prin intermediul soluţiilor web şi telefonie mobilă cu componentele:PACT (Platforma de Avertizare şi Comunicare Timpurie) şi SIMA (Sistemul Informaţional de Marketing Agricol).
               - Cadastru: Crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional. Harta digitală a Republicii Moldova.
 - Cultură: Programul Naţional pentru informatizarea sferei culturii 2012-2020,Programul Novateca de modernizare a bibliotecilor publice.

 - Ştiinţă: Digitizarea patrimoniului ştiinţific.
              - Competitivitatea sectorului: Strategia de competitivitate a sectorului TIC.
            - Procese electorale: Elaborarea şi punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”. 


Din STRATEGIA NAŢIONALĂ de dezvoltare a societăţii informaţionale,,Moldova digitală 2020”