Servicii online accesibile pentru persoanele în vârstă şi cele cu handicap

Membrii Parlamentului European au votat reguli prin care serviciile publice online să fie accesibile tuturor
Potrivit noii rezoluţii adoptate de PE la 26 februarie 2014, toate site-urilor web ale organismelor din sectorul public vor trebui să fie accesibile tuturor, inclusiv persoanelor în vârstă şi celor cu handicap


În prezent în UE există peste 761.000 de site-uri în sectorul public care oferă acces la informaţii şi servicii. Totodată, doar o treime din ele corespund standardelor internaţionale privind accesibilitatea site-urilor web, spre exemplu, oferind utilizatorilor posibilitatea să mărească testul sau imaginile, să însoţească video cu limbajul semnelor, să sublinieze linkurile care pot fi accesate printr-un click sau să facă site-ul web navigabil cu numai o tastatură.

Servicii online accesibile pentru persoanele în vârstă şi cele cu handicap
Serviciile online ocupă un rol din ce în ce mai important în societatea noastră. Internetul este un instrument esențial pentru accesul la informație, educație și participarea socială. Prin urmare, în scopul incluziunii sociale, toate persoanele ar trebui să dispună de acces neîngrădit la site-urile internet ale organismelor publice, precum și la site-urile internet care oferă publicului servicii de bază, cum ar fi principalele site-uri internet de știri și bibliotecile media, serviciile bancare („online banking”) și informațiile și serviciile destinate grupurilor de interese.

Prezenta directivă vizează garantarea accesibilității depline a tuturor site-urilor internet ale organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice esențiale pentru cetățeni, pentru persoanele cu handicap pentru a le înlesni o existență autonomă și participarea pe deplin la toate aspectele vieții.


Cetățenii ar trebui să beneficieze de un acces mai extins la serviciile publice online, ar trebui să poată accesa conținuturi informative, culturale și de divertisment care să le permită o implicare deplină la nivel social și profesional, primind servicii și informații care să le faciliteze viața de zi cu zi și exercitarea drepturilor lor pe teritoriul Uniunii, în special dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, dreptul de acces la informație, precum și dreptul de stabilire și de a presta servicii.

Prezenta directivă are drept obiectiv apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la accesibilitatea pentru toți utilizatorii a conținutului site-urilor internet ale organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entitățile care îndeplinesc sarcini publice pentru cetățeni, în special pentru persoanele cu handicap și cele în vârstă.

În sensul prezentei directive, „accesibilitatea site-urilor internet ” înseamnă principiile și tehnicile care trebuie respectate la construirea site-urilor internet în cauză, cu scopul de a face accesibil conținutul acestora tuturor utilizatorilor, în special persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă. Accesibilitatea site-urilor internet se referă în special la principiile și tehnicile care îmbunătățesc percepția, navigarea, utilizarea, interacțiunea și înțelegerea utilizatorilor și include utilizarea tehnologiei asistive sau a comunicării ameliorate și alternative;

În „Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015 - Exploatarea TIC pentru promovarea unei guvernări inteligente, sustenabile și inovatoare”, Comisia a prevăzut luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică care să garanteze incluziunea și accesibilitatea. În același timp, sunt necesare eforturi suplimentare pentru implementarea efectivă a politicii de e-incluziune, care vizează reducerea discrepanțelor în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și promovarea utilizării TIC pentru depășirea excluziunii și îmbunătățirea performanței economice, a șanselor de angajare, a calității vieții, a participării și coeziunii sociale, inclusiv consultările democratice.

Persoanele în vârstă se confruntă cu riscul excluziunii digitale din cauza unor factori precum lipsa de competențe în domeniul TIC și lipsa accesului la internet. Inițiativa europeană i2020 privind e-incluziunea „Participarea la societatea informațională” încearcă să garanteze că toate grupurile de utilizatori beneficiază de cele mai bune oportunități pentru a utiliza internetul și a se familiariza cu TIC. Agenda digitală pentru Europa propune o serie de măsuri de promovare a utilizării noilor TIC de către grupurile de utilizatori dezavantajate, cum ar fi persoanele în vârstă.

„Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, urmărește înlăturarea barierelor care împiedică persoanele cu handicap să participe la viața socială în condiții de egalitate, are la bază Convenția ONU și prevede luarea de măsuri în diferite domenii prioritare, inclusiv accesibilitatea site-urilor internet, cu scopul de „a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap la bunuri și servicii, inclusiv servicii publice și la dispozitive de asistare.”

Potrivit Rezoluției Parlamentului European din 25 octombrie 20111a -economiile inovatoare și bazate pe cunoaștere nu se pot dezvolta fără conținuturi și forme accesibile pentru persoanele cu handicap, de exemplu, site-uri de internet accesibile pentru nevăzători și conținut subtitrat pentru persoanele cu deficiențe de auz, inclusiv servicii mass-media și servicii online disponibile pentru cei care utilizează limbajul semnelor, aplicații smartphone și asistență tactilă și vocală, prin intermediul unei legislații obligatorii din punct de vedere juridic.

Agenda digitală pentru Europa subliniază importanța acțiunilor pozitive prin care persoanele cu handicap sunt ajutate să acceseze conținuturile culturale, care sunt esențiale pentru ca persoanele respective să se poată bucura pe deplin de statutul de cetățeni ai Uniunii, și solicită punerea în aplicare pe deplin a Memorandumului de înțelegere privind accesul digital pentru persoanele cu handicap. Elaborarea de documente precum rapoarte, cărți și acte legislative, puse la dispoziție pe site-uri internet publice pentru a le face pe deplin accesibile, în paralel cu acțiunile de sprijinire a sectorului privat pentru stimularea investițiilor în acest domeniu, ar putea avea o contribuție importantă la îndeplinirea acestui obiectiv și ar putea promova dezvoltarea unor competențe și furnizori de servicii în cadrul Uniunii

De asemenea, o abordare armonizată ar trebui să permită organismelor din sectorul public și întreprinderilor din cadrul Uniunii să obțină beneficii economice și sociale de pe urma unei furnizări la scară largă a serviciilor online către cetățeni și clienți. Aceasta ar crește potențialul pieței interne pentru produsele și serviciile accesibile online și ar contribui la finalizarea pieței unice digitale. Creșterea implicită a pieței ar permite întreprinderilor să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în cadrul Uniunii. Consolidarea pieței interne ar crește atractivitatea investițiilor în Uniune, iar guvernele ar beneficia de pe urma unei accesibilități mai puțin costisitoare a site-urilor internet.

Statele membre sprijină mecanismele adecvate de consultare cu părțile interesate relevante și cu organizațiile care reprezintă interesele persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă privind accesibilitatea site-urilor internet și fac publice orice evoluții în cadrul politicii în acest domeniu, precum și experiențele și constatările rezultate în urma punerii în aplicare a conformității cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet .