Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020

Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020: Accelerarea transformării digitale a guvernării:  
DESCARCATI

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. - Bruxelles, 19.4.2016  . - COM(2016) 179 final= Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Accelerating the digital transformation of government (COM(2016) 179 final)


Guvernarea electronică sprijină procesele administrative, îmbunătățește calitatea serviciilor și sporește eficiența internă a sectorului public. Serviciile publice digitale reduc sarcina administrativă pentru întreprinderi și cetățeni, făcând ca interacțiunile acestora cu administrațiile publice să fie nu numai mai rapide și mai eficiente, mai practice și mai transparente, dar și mai puțin costisitoare. În plus, integrarea utilizării tehnologiilor digitale în strategiile de modernizare a administrațiilor poate permite obținerea de beneficii economice și sociale suplimentare pentru societate în ansamblul său 1 . Transformarea digitală a guvernării este un element-cheie pentru succesul pieței unice.
 
Planurile de acțiune privind guvernarea electronică 2 sunt instrumente politice menite să favorizeze modernizarea administrațiilor publice în întreaga Uniune Europeană. Acestea au sprijinit coordonarea și colaborarea dintre statele membre și Comisie și au condus la acțiuni comune în domeniul guvernării electronice. 


Rezultatele evaluării precedentului plan european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015 3 4 arată că acest plan de acțiune 5 a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării guvernării electronice, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre. Acesta a contribuit la coerența strategiilor naționale în materie de guvernare electronică, precum și la schimbul de bune practici și la interoperabilitatea soluțiilor între statele membre. În particular, aceasta a condus la dezvoltarea unor soluții tehnologice care sunt esențiale pentru facilitarea accesului la serviciile publice și a utilizării acestora. Cu toate acestea, cetățenii și întreprinderile nu beneficiază încă de toate avantajele serviciilor digitale care ar trebui să fie disponibile fără discontinuități în UE. 
 
Prin unirea eforturilor la nivelul Uniunii Europene, pot fi sporite disponibilitatea și gradul de adoptare a serviciilor de guvernare electronică, ceea ce poate avea drept rezultat servicii publice digitale mai rapide, mai ieftine și mai adaptate nevoilor utilizatorilor. Existența unor servicii publice digitale transfrontaliere fără discontinuități contribuie la creșterea competitivității, UE devenind astfel un loc mai atractiv pentru investiții 6 și pentru trai. 
 
Strategia privind piața unică digitală pentru Europa (DSM) 7 anunță lansarea unui nou plan de acțiune privind guvernarea electronică pentru perioada 2016-2020, care vizează să înlăture barierele digitale cu care se confruntă în prezent piața unică digitală și să evite continuarea fragmentării constatate în contextul modernizării administrațiilor publice. Prezentul plan de acțiune al UE privind guvernarea electronică își propune să fie instrumentul prin care să se unească eforturile în acest sens. În timp ce statele membre își continuă propriile strategii și activități, prezentul plan de acțiune - bazat pe o viziune comună pe termen lung - stabilește o serie de principii pe care inițiativele viitoare ar trebui să le respecte pentru a se obține beneficiile semnificative pe care guvernarea electronică le poate aduce întreprinderilor, cetățenilor și administrațiilor publice.
 
Planul de acțiune prevede o abordare flexibilă și dinamică, pentru a ține pasul cu un mediu care evoluează rapid 8 . Pe lângă acțiunile identificate în prezentul plan de acțiune, Comisia sau părțile interesate, inclusiv statele membre, pot propune o serie de acțiuni suplimentare. Toate acțiunile conduse de Comisie vor fi pregătite în conformitate cu standardele acesteia privind îmbunătățirea legiferării.
 
Planul de acțiune va servi drept catalizator pentru coordonarea eforturilor și a resurselor destinate modernizării sectorului public în domeniul guvernării electronice. Acest plan de acțiune nu va dispune nici de un buget specific, nici de un instrument de finanțare specific, dar va contribui la coordonarea surselor de finanțare și a măsurilor de însoțire care sunt puse la dispoziția statelor membre prin intermediul diferitelor programe ale UE 9 .

Comisia a prezentat 20 de măsuri care urmează să fie lansate până la sfârșitul anului 2017. În special, Comisia:
  • va institui un portal digital unic menit să permită utilizatorilor să obțină toate serviciile în materie de informare, asistență și soluționare a problemelor de care au nevoie pentru a-și desfășura în mod eficient activitatea la nivel transfrontalier;
  • va interconecta toate registrele comerțului și registrele de insolvență și le va conecta la portalul e-justiție care va deveni un ghișeu unic;
  • va institui un proiect-pilot la care vor participa administrațiile care aplică principiul „doar o singură dată” pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Aceasta înseamnă că întreprinderile vor trebui să furnizeze documente autorităților publice doar într-un singur stat membru al UE, chiar dacă își desfășoară activitatea și în alte state membre ale UE;
  • va ajuta statele membre ale UE să dezvolte servicii de e-sănătate transfrontaliere, cum ar fi prescripțiile electronice și dosarele pacienților;
  • va accelera tranziția la achizițiile publice electronice, la semnăturile electronice și la punerea în aplicare a principiului „doar o singură dată” în domeniul achizițiilor publice.

UE : Setul de măsuri pentru digitalizarea industriei europene